Jak przeprowadzić upadłość firmy? Zobacz porady specjalistów

Niezależnie od tego, w jakiej branży działamy, musimy liczyć się z ryzykiem, które dotyczy każdego przedsiębiorstwa. Dziś sprawdzamy, co trzeba wiedzieć o upadłości firmy oraz kto może ją ogłosić.

Ogłaszanie upadłości firmy – kogo dotyczy?

Upadłość firmy może być ogłoszona przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz:

  • wspólników spółki partnerskiej oraz wspólników osobowych spółek handlowych (w tym drugim przypadku ważne jest to, żeby wspólnicy ponosili odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem);
  • spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną, nieprowadzącą działalności gospodarczej;
  • osobę prawną prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą;
  • spółki partnerskie, jawne, komandytowe oraz komandytowo-akcyjne.

Przeprowadzanie upadłości

Jak ogłosić upadłość firmy?

Upadłość może zostać ogłoszona, gdy przedsiębiorca przestaje być wypłacalny. Zgodnie z prawem upadłościowym, niewypłacalność oznacza sytuację, w której dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań finansowych. Domniemywa się, że doszło do niewypłacalności, gdy opóźnienia w wykonywaniu tych zobowiązań przekraczają trzy miesiące.

Dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące. Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli nie ma zagrożenia utraty przez dłużnika zdolności do wykonywania jego wymagalnych zobowiązań pieniężnych w niedługim czasie.

Ogłoszenie upadłości rozpoczyna się od złożenia stosownego wniosku. Dokument należy dostarczyć do wydziału gospodarczego sądu rejonowego. Warto nastawić się na pewne koszty – konieczne będzie wniesienie opłaty sięgającej 1000 zł. Wnioskodawca musi też uiścić zaliczkę na prowadzenie postępowania. Oprócz tego istnieje wiele innych formalnych wymagań, które spełnić musi podmiot, planujący ogłosić upadłość; m.in. należy zatroszczyć się o taki dokument, jak wniosek o zabezpieczenie majątku dłużnika.

Dlaczego warto wybrać profesjonalną pomoc?

Fachowa wiedza i doświadczenie okazują się w tego typu działaniach niezwykle przydatne. Ogłoszenie upadłości firmy pozwala rozłożyć długi na raty, a część z nich umorzyć. Jeśli jesteśmy zmuszeni do skorzystania z takiego wariantu, warto dołożyć wszelkich starań, żeby nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

  • Add Your Comment